Nova conferencia

Data i hora: Dimecres, 23 d’abril de 2008. 7 de la vesprada.

Lloc: Salo d’Actes de la Notaria “Arias-Frías-Serrano-Notarios”, en la plaça Cardona Vives, 10 de Castello.

Conferenciant: D. Ignacio Morell Evangelista.

Doctor en Ciencies Geologiques, Catedratic d’Hidrogeologia en l’Universitat Jaume I de Castello. Subdirector de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües. Dirigix la Catedra de Ciencia Contemporanea de la Fundacio Caixa Castello – Bancaixa. Des de 1977 sa llavor investigadora s’ha centrat en la gestio de recursos hidrics (aigües subterranees, contaminacio, gestio en regions costeres). Autor de cinc llibres i mes de 200 articuls en revistes nacionals i internacionals. Premi d’Investigacio del Consell Social de l’Universitat Jaume I pel treball titulat: “El agua en Castellón: un reto para el siglo XXI”.

Titul de la conferencia:

“PASSAT, PRESENT I FUTUR DE L’AIGUA EN CASTELLO”

Esperem que vos resulte abellidora la mateixa i poder contar en la vostra presencia.

Comunicat de prensa de l’Associacio Cardona i Vives de Castello


La Magdalena

Davant les noticies aparegudes en prensa (Ple de l’Ajuntament de Castello de març), i els comunicats tant de particulars com de la “Plataforma Derogación Trazado Oeste”, referents al nou traçat de la variant de la carretera N-340 aprovada pel Ministeri de Foment (BOE 61 de 11.3.2008), el qual afectarà considerablement al parage i l’entorn de l’Ermitori de la Magdalena (30 metres del parage i 100 metres de l’Ermitori i del Castell Vell), esta associacio vol manifestar lo següent:

1er. El parage de la Magdalena es un lloc historic i emblematic per al poble de Castello.

2on. Esta associacio suscriu totalment el comunicat de la “Plataforma Derogación Trazado Oeste”, que entre atres coses, diu:

“La licitación de la carretera por el Paraje de la Magdalena es una auténtica ofensa y provocación a la ciudad de Castellón. Nadie puede alegar que el Ayuntamiento de Castellón no dejase clara su postura contraria al Trazado Oeste. Lo hizo en Pleno Municipal hace ya 2 años y lo ha repetido de forma reiterada. Por tanto, la licitación de la carretera es un acto inamistoso y de provocación al Ayuntamiento de Castellón en general y a sus ciudadanos en particular.”…”Es inmoral que se politice la Magdalena. Ese paraje es de todos y nos afecta a todos. Y todos debemos protegerlo. Si un partido político por razones incomprensibles intenta degradarlo, es obligación de los ciudadanos el ponerlo de manifiesto y no enrocarnos con el argumento de que como el tema se ha politizado ya no pueden hacerse juicios de valor objetivos.”

3er. Exigim que se busquen atres alternatives. Tots els castellonencs tenim el dret a disfrutar d’este parage i a conservar el mateix sense cap tipo d’agressio.

Castello de la Plana, a 15 d’abril de 2008.

La Junta Directiva

ASSOCIACIO CULTURAL CARDONA I VIVES DE CASTELLO.

Excursio al Bioparc i Museu Sant Pio V

Data: Dumenge, 20 d’abril de 2008.

Desti: Valencia ciutat.

Programacio i horari:

8,30 hores: Eixida de l’autobus des de la plaça Fadrell (Preguem maxima puntualitat)
8,45 hores: Parada per a almorzar, per conte de cada u, en “Restaurant Cullera“ d’Alqueries.
9,30 hores: Eixida cap a Valencia.
11,00 hores: Visita guiada al BIOPARC
14,30 hores: Dinar en el restaurant “Orero” de Valencia.
16,30 hores: Eixida cap al Museu SANT PIO V, el guia nos mostrarà l’exposicio permanent i la dedicada al Greco.
19 hores: Tornada cap a Castello.

Preus: Socis i familiars……………....45 Euros per persona.
No socis……………………....50 Euros per persona.
Chiquets (menors 16 anys)…25 Euros per chiquet.

Agrairém portar moneda fraccionaria. Se pagarà en el propi autobus, el preu inclou l’autobus, entrada al Bioparc, visites guiades i dinar.

Reserves: 964-223507 (vocal Carmen Torres de 19 a 22 hores)

Plaç: Al ser llimitades les places de l’autobus se prendra rigorosa tanda per orde d’inscripcio. Socis del 7 al 11 d’abril i no socis del 14 al 16 d’abril.

Esperem que vos resulte abellidora nostra invitacio i poder contar en la vostra presencia.

BIOPARC VALENCIA: UN ZOOLOGIC DE NOVA GENERACIO.

Bioparc Valencia es un parc zoologic de nova generacio que ha sigut creat basant-se en el concepte de "zooimmersió", submergint al visitant totalment en els habitats salvages. Es pot disfrutar de l’Africa ecuatorial, la Sabana africana i Madagascar en un immens espai de 100.000 metres cuadrats. Lo mes novedos i destacat d’este parc es el seu disseny, que permitix vore als animals sense apenes barreres. No n’hi han reixes ni gabies. S’ha creat l’habitat natural de cada animal. El recinte d’elefants, per eixemple està rodejat per roques i troncs de formigo revestits ab palmeres. D’esta manera el visitant podra vore’ls i passejar sense cap problema.

Ha naixcut una nova plataforma valencianista

ACCIO CULTURAL, SOCIAL I ECONOMICA DEL REGNE DE VALENCIA (ARV), se presentà el passat dijous, 13 de març, a les 19:00 h en l’Aula de Cultura CAM, en la Llongeta del Mercat, del Cap i Casal del Regne de Valencia.

Casi un centenar de persones, moltes d’elles dirigents o membres d’associacions de diferents parts del territori valencià, acodiren a la crida feta per esta nova entitat que naix en l’anim de convertir-se en una Plataforma des de la qual contribuir a unir les forces del valencianisme cultural, social i economic. Una plataforma que vol ser dinamisadora de distintes accions encaminades a consolidar un valencianisme de construccio.

Tres parlaments foren la part central d’esta ilusionant presentacio.

* Maria Dolors García Broch obri l’acte; en les seues paraules de presentacio feu una crida a totes les persones que, cansades per anys de lluita i treball pel valencianisme, permaneixen inactives en les seues llars, i els animà a contribuir, en renovades energies, a participar d’un proyecte que sobre tot treballarà per la veritat del valencianisme, i per a mitigar les falacies, distorsions i falses concepcions del fet valencià.

* En la segona intervencio, Juli Moreno, en nom de l’area Cultural, resaltà aspectes com el valor de la cultura com a motor dels pobles, a la vegada que insistia en la necessitat de velar per les particularitats de la cultura valenciana i d’exigir respecte a les manifestacions de les quals el Poble Valencià ha segut el seu protagoniste. Feu una crida a l’unio del valencianisme.

* Per l’area Social, Manuel Soler parlà de sentiment de poble, de coherencia, d’organisacio i de la necessitat de consolidar un proyecte de futur autenticament valencià. Entre unes atres coses, senyalà la necessitat de guanyar-se el respecte basant-se en la coherencia de les accions, sense deixar de respectar als que no estan en nosatres pero treballen pel mateix futur. Un llistat d’activitats, ya iniciades o que es posaran breument en marcha, fon una atra part interessant del seu parlament.

* Raul Cerdá parlà breument de diferents aspectes tecnics i d’organisacio i de la prevista aplicacio de les noves tecnologies al proyecte presentat.

En l’acte se presentaren ya dos campanyes dirigides als comerços, es tracta de dos cartellets referits, un a l’obligacio de dispondre de fulls de reclamacio en la llegenda: “Est establiment te fulls de reclamacio a disposicio de qui els solicite”; l’atre, animava i convidava al client a parlar en valencià: “Que en est establiment es parle valencià depen de voste”. Com es va indicar, es la primera “accio” per a fer front al “Nurmalitzat”, llengua hibrida en la que apareix algun d’estos mensages junt al logo de la Generalitat Valenciana.

La gent jove que va assitir quedà impactada tambe perque se feu entrega d’un CD en musica i cançons Rap d’un artiste valencià, jove tambe, que compon i canta en les seues dos llengües: la valenciana i la castellana.

De la tanda de preguntes posterior i de les respostes que se donaren volem destacar dos punts:

- Que la branca Economica s’activarà en breu.

- Que ARV no es una formacio politica.

Eren ya varies les associacions adherides que donaren soport a l’acte i al manifest de presentacio (que es reproduix en el revers d’este full), i en varen ser mes les que mostraren el seu recolzament i adhesio en el mateix acte.

Associacions com la Plataforma Jovenil Valencianista, Plataforma Normes d’El Puig, Mestres i Llicenciats del Regne de Valencia, Associacio Valenciana d´Agents de Viages i Professionals del Sector Turistic, Colectiu Cavanilles, Regne de Valencia Gais i Lesbianes, Grup Cultural Ilicita “Tonico Sansano”, Associacio deportiva Motoristes Blaus, Grup Espeleologic Valencià, Mestres jardiners i productors de plantes ornamentals del Regne de Valencia, Colectiu Valldaura, Circul Cultural Borrianenc, Circul Valencianiste d’Alboraya, Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, Institut d´Estudis Valencians, … l’editorial Mosseguello, les revistes Niu d´Art i Mon Actual, aixina com significats valencianistes se donaren cita per a recolzar el naiximent d’este nou proyecte que ya es realitat:

ACCIO REGNE DE VALENCIA


 Continuar llegint

Premis de l’Associacio Cultural Cardona Vives a la millor obra lliteraria i al millor treball d’investigacio sobre la llengua valenciana

* Tema lliure, dotat en 300 Euros, al millor treball en prosa, sobre historia, costums i/o tradicio del poble valencià.

* Tema lliure, dotat en 400 Euros, al millor treball en prosa, d’investigacio i estudi sobre l’idioma valencià, (raïls, historia, evolucio, orige, singularitat…)

BASES

1.- Els treballs que concursen al Premi hauran d’estar escrits en Llengua Valenciana (Normes del Puig).

2.- Es condicio precisa que siguen inedits, escrits en paper DIN A-4, a dos espais i trenta pagines com a minim; estaran unides entre si i numerades. Els eixemplars es presentaran per duplicat.

3.- Seran admesos treballs hasda el 12 de maig de 2008, a les 20 hores i hauran de ser presentats o remitits a la Secretaría de l’Associacio Cardona i Vives, carrer d’En Mig, nº 29, pis 9º porta 27 de Castello de la Plana (CP.12001). Tel./Fax. 964-200468 (contestador) o, millor, a l’apartat de correus nº 545 12080 Castello de la Plana.

4.- Els treballs no aniran firmats, pero portaran un lema que es repetira en l’exterior d’un sobre tancat, dins del cual es fara constar el nom, llinages, D.N.I:, telefon i domicili de l’autor.

5.- La Junta Directiva de l’Associacio Cultural Cardona Vives, constituirà un Jurat que s’encarregarà del desenroll del nomenat concurs. En tot cas, la resolucio del Jurat, sera inapelable.

6.- El treball premiat no sera tornat, respectant la propietat intelectual de l’autor qui, no obstant, cedirà els drets d’una primera edicio a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Si en el determini d’un any el treball no fore publicat, l’autor podra editar-lo a les seues expenses, quedant obligat a comunicar-ho abans del començ de l’impressio i, en ser publicat, fer entrega de vint eixemplars a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Els treballs no premiats, podran ser retirats pels respectius autors hasda el 28 de juliol de 2008.

7.- Els premis en metalic es rebran per part dels premiats en l’acte que se celebrarà el dia 1 de juny de 2008, a les 22 hores, en el restaurant “Celebrity Playa” del Grau de Castello, junt a la celebracio de l’entrega dels Premis Fadrí-Cardona Vives 2008.

8.- Els autors que presenten treballs al present Concurs, acataran les resenyades condicions.

9.- Per a tot lo que no s’haja previst en les condicions abans nomenades, la Junta Directiva de l’Associacio Cultural Cardona Vives podra determinar lo que considere oportu.

 

<<   <   51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |   >   >>
439 registres trobats

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: