XXVII Palmes Dorades 2006

El dumenge 25 de març de 2007 a les 12 del migdia en el Centre de Congresos d´Elig es celebrarà l´acte d´entrega de les Palmes Dorades que tots els anys organisa el Grup Cultural Ilicità "Tonico Sansano".

Estos premis es donen ad aquelles persones d´ambit local i nacional que s´han destacat en este passat 2006 per haver treballat en pro de la nostra cultura i de les nostres senyes d´identitat.

A l´acabar l´acte, a les 14:30 h. es realisarà un Dinar de Germanor.

Enguany el premi Palma Dorada colectiva al ilicitanisme ha segut otorgat al poble ilicità, representat per l´ajuntament d´Elig per la «perseverancia en lograr traer la Dama, la entrega demostrada y la buena gestión y organización de la exposición temporal durante la estancia del busto». En segon lloc la Palma Dorada al valencianisme ha segut otorgada a Juli Moreno y finalment la Palma jovenil a parat a les mans de Llucia González.

BONES FESTES

Des d’esta associacio vos desigem a tots unes Bones Festes: Bona Magdalena i Bones Falles.

Cançons populars i de festa:
 Rollo i Canya
 Magdalena
 Jota
 Bolero de Castellón

Conferencia de Mª Teresa Puerto en Benicarló

Este passat dissapte 24 de febrer, a les 6 de la vesprada, s’ha celebrat en el salo d’antics alumnes del colege La Salle, una conferencia de Mª Teresa Puerto, excelent mestra per a tots, titulada “Llengua Valenciana o dialecte barceloní”, presentada la mateixa per D. Julio Filippi, president d’un grup valencianista de Benicarló i membre dels antics alumnes de La Salle, l’introduccio va ser feta per D. Juan Ramón Rallo, escritor i periodiste benicarlando i colaborador del periodic digital “Libertad Digital”, despres passà el torn per a donya Mª Teresa Puerto.

Una volta acabada la conferencia va haver aplaudiments del public igual que ocorregué en l’introduccio feta per J. Ramón Rallo.

En el torn de preguntes u dels assistents (senyor Domingo) increpà a Mª Teresa Puerto diguent-li que els “catalans” de Benicarló, i concretament ell, se sentie ofes per les declaracions fetes durant la conferencia en quan a “dialecte infecte barceloní”, paraules dites, en el seu temps (1992), pel Pare Batllori, historiador catala, doctor “honoris causa” per 11 universitats catalanes y la valenciana, premi princip d’Asturies 1995 i academic de la Real Academia de Historia, aixina com, per la referencia a “condadets catalans”, reflexat en el llibre “La Nación Catalana no ha existido nunca” i escrit per un professor i un publiciste, els dos catalans, en 1932, Mª Teresa Puerto li digué que sent ella de sanc catalana, no va en contra dels catalans, en general, sino dels nacionalistes catalans i que les cites son referens a persones catalanes, ademes tambe criticà l’introduccio feta per D. J. Ramón Rallo diguent-li que ha segut “anarquista”, per alussions J. Ramón Rallo li digué el seu pareixer, tambe intervingué Julio Filippi, comentant al senyor Domingo que com a benicarlando no se sent catala, sino valencià com el que mes i que si la conferencia haguera segut d’atre tipo no li hagueren donat opcio d’opinar, cosa que en el mon valencianiste s’accepten totes les opinions encara que algunes no se compartixquen.

Per cert, donya Mª Teresa Puerto li va regalar dit llibre al senyor Domingo.

Pronte afegirem l’archiu d’audio de dita conferencia per a que vostes puguen traure la seua conclussio.


Click here to get your own player.

Premis de l’Associacio Cultural Cardona Vives a la millor obra lliteraria i al millor treball d’investigacio sobre la llengua valenciana

* Tema lliure, dotat en 300 Euros, al millor treball en prosa, sobre historia, costums i/o tradicio del poble valencià.

* Tema lliure, dotat en 400 Euros, al millor treball en prosa, d’investigacio i estudi sobre l’idioma valencià, (raïls, historia, evolucio, orige, singularitat…)

BASES

1.- Els treballs que concursen al Premi hauran d’estar escrits en Llengua Valenciana (Normes del Puig).

2.- Es condicio precisa que siguen inedits, escrits en paper DIN A-4, a dos espais i trenta pagines com a minim; estaran unides entre si i numerades. Els eixemplars es presentaran per duplicat.

3.- Seran admesos treballs hasda el 12 de maig de 2007, a les 20 hores i hauran de ser presentats o remitits a la Secretaría de l’Associacio Cardona i Vives, carrer d’En Mig, nº 29, pis 9º porta 27 de Castello de la Plana (CP.12001). Tel./Fax. 964-200468 (contestador) o, millor, a l’apartat de correus nº 545 12080 Castello de la Plana.

4.- Els treballs no aniran firmats, pero portaran un lema que es repetira en l’exterior d’un sobre tancat, dins del cual es fara constar el nom, llinages, D.N.I:, telefon i domicili de l’autor.

5.- La Junta Directiva de l’Associacio Cultural Cardona Vives, constituirà un Jurat que s’encarregarà del desenroll del nomenat concurs. En tot cas, la resolucio del Jurat, sera inapelable.

6.- El treball premiat no sera tornat, respectant la propietat intelectual de l’autor qui, no obstant, cedirà els drets d’una primera edicio a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Si en el determini d’un any el treball no fore publicat, l’autor podra editar-lo a les seues expenses, quedant obligat a comunicar-ho abans del començ de l’impressio i, en ser publicat, fer entrega de vint eixemplars a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Els treballs no premiats, podran ser retirats pels respectius autors hasda el 28 de juliol de 2007.

7.- Els premis en metalic es rebran per part dels premiats en l’acte que se celebrarà el dia 1 de juny de 2007, a les 22 hores, en el restaurant “Celebrity Playa” del Grau de Castello, junt a la celebracio de l’entrega dels Premis Fadrí-Cardona Vives 2007.

8.- Els autors que presenten treballs al present Concurs, acataran les resenyades condicions.

9.- Per a tot lo que no s’haja previst en les condicions abans nomenades, la Junta Directiva de l’Associacio Cultural Cardona Vives podra determinar lo que considere oportu.

Conferencia del Circul Aparisi i Guijarro


Conferenciant: D. José Rodríguez Almenar, professor titular de la facultat de Dret de la Universitat de Valéncia i president del Centre Espanyol de Sindonologia.

Titul: “La Sábana Santa a la luz de las imágenes”

Lloc: Castalia Iuris, Plaça Cardona Vives 10 de Castello.

Dia i hora: Dijous 22 de febrer, a les 7 de la vesprada.

Tercera conferencia del present curs


D. Fernando Millán Sánchez

Data: Divendres, 23 de febrer de 2007.

Hora: 8 de la vesprada.

Lloc: Salo Pompeyà del Cassino Antic de Castello, situat en la Porta del Sol, en el centre de la ciutat.

Conferenciant: D. Fernando Millán Sánchez.

Premi extraordinari de l’Escola de Magisteri de Valencia. Llicenciat en Filosofia i Lletres en l’especialitat de Pedagogía per l’Universitat de Madrit. Ha segut Tinent Alcalde de l’Ajuntament de Valencia, Regidor d’est Ajuntament en la Delegacio de Cultura, durant 16 anys. Diputat Provincial. Fundador i Director del Colege Idea de Valencia. Vicepresident de l’Ateneu Blasco Ibáñez de Valencia.

Titul de la conferencia:

EL PENSAMIENTO POLITICO DE VICENTE BLASCO IBAÑEZ.

Esperem que vos resulte abellidora la mateixa i poder contar en la vostra presencia.

 

<<   <   58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |   >   >>
439 registres trobats

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: