Un any de la nostra web

Des d’aci volem mostrar el nostre agraïment a tots els associats, usuaris i amics, que en el seu interes, fan possible que la nostra pagina web, dia a dia, tinga tot allo que mos faça ser mes castelloners i mes valencians que mai.

A tots vosatros un abraç.

Assoc. Cultural Cardona i Vives Castello.


J.M. Guinot i Galan

"Valencià i catala comparats"

  •   I DIFERENCIES MORFO-SINTACTIQUES
  •   II MORFOLOGIA DEL VERP
  •   III SINTAXIS DEL VERP
  •   IV L´ADVERBI
  •   V PREPOSICIONS
  •   VI CONJUNCIONS
  •   VII SINTAXIS ORACIONAL
  •   VIII LES DIFERENCIES LEXICALS
  •   IX COLOFO

 

"La llengua valenciana hui"

El tema que anem a desenrollar es d´una importancia capital per a la Llengua Valenciana. De la solucio que se li done depen la supervivencia mateixa de la Llengua, tan de la literaria com de la que parlem, puix que les dos estan en perill. Aci no hi ha una atra alternativa: o valencià, o catala.  Continuar llegint

 Continuar llegint

Premi de l´Associacio Cultural Cardona Vives a la millor obra lliteraria, escrita en prosa i en llengua valenciana.

TEMA LLIURE, DOTAT EN 300 EUROS. AL MILLOR TREBALL, EN PROSA, SOBRE HISTORIA, COSTUMS I/O TRADICIO DEL POBLE VALENCIÀ.

BASES

1.- Els treballs que concursen al Premi hauran d´estar escrits en Llengua Valenciana (Normes del Puig).

2.- Es condicio precisa que siguen inedits, escrits en paper DIN A-4, a dos espais i trenta fulles com a minim; estaran unides entre si i numerades. Els eixemplars es presentaran per duplicat.

3.- Seran admesos treballs hasda el 13 de maig de 2006, a les 20 hores i hauran de ser presentats o remitits a la Secretaría de l’Asociacio Cardona Vives, Carrer d’En Mig, nº 29, piso 9, porta 27 de Castello de la Plana (C.P.12001). Tel/Fax: 964 200468 (contestador) o, millor, a l’apartat de correus nº 545.

4.- Els treballs no aniran firmats, pero portaran un lema que es repetira en l´exterior d´un sobre tancat, dins del cual es fara constar el nom, llinages, D.N.I., telefon i domicili de l’autor.

5.- La Junta Directiva de l’Associacio Cultural “Cardona Vives”, constituira un Jurat que s’encarregara del desenroll del nomenat concurs. En tot cas, la resolucio del Jurat, sera inapelable.

6.- El treball premiat no sera tornat, respetant la propietat intelectual de l´autor qui, no obstant, cedira els drets d´una primera edicio a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Si en el determini d´un any el treball no fore publicat, l´autor podra editar-lo a les seues expenses, quedant obligat a comunicar-ho abans del començ de l´impressio i, en ser publicat, fer entrega de vint eixemplars a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Els treballs no premiats, podran ser retirats pels respectius autors hasda el 29 de juliol de 2006.

7.- El Premi en metalic es rebra per part del premiat en l’acte que se celebrara el dia 2 de juny de 2006, a les 22 hores, en el restaurant “Ortega Playa” del Grau de Castello, junt a la celebracio de l’entrega de Premis Fadrí-Cardona Vives 2006.

8.- Els autors que presenten treballs al present Concurs, acataran les resenyades condicions.

9.- Per a tot lo que no s´haja previst en les condicions abans nomenades, la Junta Directiva de l’Associacio Cultural Cardona Vives podra determinar lo que considere oportu.

Castello de la Plana, novembre de 2005.

La Junta Directiva de l’Associacio Cultural “Cardona Vives”.

Des d’esta associacio mostrem el nostre agraiment a D. Manuel Casaña Taroncher, pel seu articul publicat en el diari “Las Provincias”, del dimecres 7 de decembre de 2005, el que a continuacio reproduim.  Continuar llegint

Tertulia en TV de Castello sobre la Cardona

El passat dimarts 16 de novembre, va tindre lloc en Televisio de Castello, en el programa “Foro de dialogo”, que dirigix D.José Luis Tirado (Joseti), u dels personages mes populars de Castello, una tertulia sobre la nostra associacio, la duracio del programa va ser d’un hora aproximadament.

Els tertulians foren, D. Gonzalo Romero, president de l’associacio, Donya Mª Dolors Miralles, vicepresidenta, i D. Xavier Gimeno, com a responsable del contingut d’esta pagina web.

La tertulia creem que va ser molt interessant, i esperem que repetixquen la mateixa a un atra hora.

Se tractaren temes molts diversos, com historia de l’associacio i personages d’esta terra, assunts politics d’actualitat, aixina com, informacio d’esta pagina web.

L’hora se va fer curta, pero agraim l’interes mostrat i la possibilitat que mos han oferit de poder dirigir-mos a tots els castellonencs.

 

<<   <   65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   >   >>
439 registres trobats

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: